Ersättning

GÄLLER FRÅN OCH MED 1/1-2014

Ersättningsinformation

För att få ersättning skall medlem skriftligen inkomma med en ansökan. All ersättning beräknas kalenderårsvis. Kvitton får inte vara mer än 6 månader gamla om ersättning skall utges. Kvitton skall vara daterade efter inträdesdatum. Lämna dina kvitton i tid till föreningen. Kopior ersätts inte, lämna alltid originalkvitton. På kvittot skall personuppgifter och datum för besök framgå. Om man har fått full ersättning för ett år kan man inte komma med resterande påföljande år.

Ersättning utgår inte i följande fall

 • Resor till och från sjukhus/vårdinrättningar
 • Dygns kostnad för sjukvård
 • Kiropraktor, akupunktur eller liknande
 • Förebyggande vård ex. vaccination, hälsokontroll mm
 • Kostnader relaterade till arbetsolycksfall, arbetsrelaterad sjukdom och olycksfall på fritiden
 • Läkarvård/läkemedel, glasögon, linser, ögon operation samt tandvård inköpt utomlands
 • Kvitton äldre än 6 månader
 • Läkarvård och läkemedel

  Medlem ersätts med 75% av egenavgiften på 2200 kr för medicin och 1100 kr för läkare. För medförsäkrad person är motsvarande belopp 50% av 1200 kr, dvs. 600 kr per kalenderår. Samtliga barn i en familj räknas samman och ersätts med 50% av 1200 kr, dvs. 600 kr per kalenderår. För barn betalas ersättning ut till 18-årsdagen. Medicin måste vara receptbelagd och rabatterad. Receptspecifikation skall bifogas vid ersättningsansökan. Ersättning lämnas även för cytologiprov, mammografi och sjukgymnast. För kvitton från läkare som ej är ansluten till försäkringskassan lämnas ersättning enligt lägsta primärvårdstaxa i region och landsting.

  Tandvård

  Ersättning för tandvård utbetalas endast till medlem. Maxersättning för tandvård är 75% av 3000 kr, dvs. 2250 kr per kalender år. Typ av behandling och behandlingsdatum ska framgå på kvittot.

  Frisktandvård ingår i kategorin tandvård och ersätts årligen i december innan jul. Då erhålls ersättning för innevarande kalenderår. Ersättning ges för de månader som medlem varit medlem och samtidigt innehaft frisktandvårdsavtalet. Då avtalen är 3-åriga kommer föreningen behålla avtalen för registrering av ersättningar under hela giltighets-perioden. Sista datum som ansökan om frisktandvård skall ha kommit till föreningen är 6 månader efter sista datum i det 3-åriga avtalet. För inkomna frisktandvårdsavtal som gäller kalenderår som redan har passerats kommer utbetalning för de perioderna att utbetalas vid nästa ordinarie månadsutbetalning.

  Glasögon/Linser

  Ersättning utges för glasögon eller linser som medlem inköpt i Sverige, hos valfri optiker. För att ersättning skall utges, fordras ett skrivet kvitto med personuppgifter på, samt styrkan på glasögon/linserna. Syntest skall vara för aktuella glasögon/linser. Ersättningen är 1200 kronor per kalenderår, dvs. 75 % av årstaket på 1600kr.

  Ögon operation ersätts med 5000 kr, därefter 4 års karens för glasögon/linser.

  Utbetalningsinformation

  Utbetalningar av ersättningar för inlämnade kvitton sker månadsvis. Oftast sker utbetalning sista torsdagen i månaden. Separat informationsblad om utbetalningsdatum finns på fackklubbar, gruppstyrelser och på föreningens hemsida. Utbetalningen hamnar på lönekonto. Information om utbetalningen kommer bara på kontoutdraget. Vid inlämnande av kvitton kommer utbetalningen oftast månaden därpå.